ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

 

SUT Phd 4SUT Phd2

 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

3.   ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย   :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • ภาษาอังกฤษ   :   Doctor of Philosophy Program in Management

4.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม   :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)          Doctor of Philosophy (Management)
 • ชื่อย่อ     :   ปร.ด. (การจัดการ)                                     Ph.D. (Management)

5.   วิชาเอก     -ไม่มี

6.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • แบบ 1.1 จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
 • แบบ 2.1 จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต
 • แบบ 2.2 จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต

7.   รูปแบบของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

 • รูปแบบ
  - แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี เน้นการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชาสําหรับ ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท
  - แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี เน้นการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์ และมีการศึกษารายวิชา สําหรับผู้เข้า ศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท
  - แบบ 2.2 หลักสูตร 4 ปี เน้นการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์ และมีการศึกษารายวิชา สําหรับผู้เข้า ศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยม
 • ภาษาที่ใช้   :   การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการสอนและตำราเป็นภาษาอังกฤษ
 • การรับเข้าศึกษา   :   เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ)
  และรับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   :   ไม่มี
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   :   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

8.   อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการ
 • ผู้จัดการ ผู้บริหารในทางธุรกิจและนักวิชาชีพที่ใช้เทคโนโลยีการจัดการ
 • ผู้ประกอบธุรกิจ
Link ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง