ปริญญาตรี

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เน้นการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและทักษะสากลที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะผู้ประกอบการ ทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะระหว่างบุคคล เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ รวมถึงมีความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆ เป็นต้น

SUT MPDM

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ปรัชญาหลักสูตร หลักสูตรการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการในเชิงสหวิทยาการ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ รวมถึงทักษะด้านภาษา การคิดอย่างเป็นระบบ ภาวะผู้นำและความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการตัดสินใจและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติในสภาวะแวดล้อมของโลกยุคใหม่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และโลกาภิวัฒน์ วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

  • มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดการในเชิงสหวิทยาการและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างมืออาชีพ คือ มีความรอบรู้ รู้จริง รู้ลึก ปฏิบัติได้จริงและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกไร้พรมแดน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาสากล เพื่อการสื่อสารและการสืบค้นความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการได้อย่างชำนาญ
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งการคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดเชิงกลยุทธ์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  • มีภาวะผู้นำและทักษะระหว่างบุคคลสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมีทักษะการทำงานเป็นทีม
  • มีจิตสำนึก มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง สามารถประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นและประเทศ หรือเป็นพนักงานที่มีคุณลักษณะผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์การ
  • มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพการบริหารธุรกิจและการจัดการ

MT Chracter

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

จุดเด่นหลักสูตร

  • เน้นความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการ โดยการเพิ่มพูนทักษะเชิงปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 1 ภาคการศึกษา รวมระยะเวลา 4 เดือน <<สหกิจศึกษา>>
  • เน้นความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น) โดยการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 5 รายวิชา และเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ หรือวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพิ่มเติมอีก 5 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 10 รายวิชา
  • เน้นทักษะความเป็นผู้นำและทักษะระหว่างบุคคล โดยการจัดค่ายพัฒนาภาวะผู้นำและการสอดแทรกในการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตร << ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ >>
  • เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน << กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร >>

Untitled

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  essaymoment 1. การจัดการการตลาด (Marketing Management) เน้นแนวคิดและวิธีการในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การสื่อสารและการนำเสนอมูลค่านั้นสู่ผู้บริโภค ตลอดจนการจัดการด้านความสัมพันธ์กับผู้บริโภค หลักปฏิบัติในการจัดการการตลาดสมัยใหม่ทั้งในระดับกลยุทธ์และยุทธวิธีเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ อ่านต่อ >> 2. การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เน้นความรู้ หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน เพื่อให้การจัดระบบสินค้าและสารสนเทศเกี่ยวกับสินค้า ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การสั่งซื้อวัตถุดิบ จนถึงการจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อ่านต่อ >> 3. การประกอบการ (New Venture Management and Entrepreneurship) เน้นกระบวนการสร้างธุรกิจใหม่ ทั้งในฐานะผู้ประกอบการหรือบุคลากรในองค์การ เพื่อตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างรูปแบบธุรกิจ การออกแบบโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนการศึกษาพัฒนาการของธุรกิจใหม่ และผลกระทบในภาพรวมต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจระยะยาว อ่านต่อ >>

MT Career

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย แนวทางการประกอบอาชีพ

Link ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Nevada plus bh fitness multi-station bodybuilding machine – stations and weight machines – weight lifting and accessories – aerobics, fitness and pilates – fisaude store ovidac 5000 nudes bodybuilding teen movies.