Suranaree University of Technology

Student

Undergraduate Achievements

ปีการศึกษา 2553
การประกวดยุวทูตรักอะตอม จัดโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นางสาวมิ่งขวัญ แต้เจริญวิริยะกุล, นายธกร แสงหิรัญ และนายชัชวาลย์ นิจงาม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวด “ยุวทูตรักอะตอม” จัดโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท และเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งได้เดินทางไปถ่ายทำรายการข่าวโทรทัศน์ด้านพลังงานปรมาณู ณ ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลา 5 วัน

 
โครงการประกวดทูตวัฒนธรรม “หัวใจไทย” ORIENT THAI, THAI@HEART
จัดโดยสายการบินโอเรียนท์

นางสาวนิตสรา งาเกาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับตำแหน่งทูตวัฒนธรรม “หัวใจไทย” ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากโครงการประกวดทูตวัฒนธรรม “หัวใจไทย” ORIENT THAI, THAI@HEART
จัดโดยสายการบินโอเรียนท์ไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554
รับเงินรางวัล 30,000 บาท และตั๋วเครื่องบินโดยสารฟรีภายในประเทศตลอดปี 1 ที่นั่ง
พร้อมกับร่วมทำกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยในนามของสายการบินโอเรียนท์ ไทยด้วย

การประกวดโปรแกรม Joomla จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

นายวัสนันท์ จิระวนิช  และ นางสาวอโณทัย ครองไชย
รางวัลชมเชย การประกวดโปรแกรม Joomla จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขานครราชสีมา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มอบรางวัลวันที่ 2 เมษายน 2553
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สรชัย กมลลิ้มสกุล

 

ปีการศึกษา 2552
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทุนผู้มีศักยภาพ
ชื่อ-สกุล : นางสาวคุนัญญา รอดเมฆ ,นางสาวศิริลักษณ์ ศรีอ่อนรอด ,นางสาวรัตนาภรณ์ มีแพง ,นายอิสรภาพ โพธิ์หลักด่าน ,นายหัสดี พิมพ์สุวรรณ ,นายกฤตพล ร่วงสูงเนิน (จากซ้ายไปขวา)
 
การประกวด SIPA Animation Contest 2009 ประเภท Animation for Pre-School : ประเภทนักเรียน - นักศึกษา
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการประกวด SIPA Animation Contest 2009 ประเภท Animation for Pre-School : ประเภทนักเรียน - นักศึกษา จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติและได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
ชื่อ - สกุล : นาย ตรีทศ ศุภคติสันติ์ และนางสาวคุณัญญา รอดเมฆ
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล  ผศ.ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ
 
ปีการศึกษา 2551

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาพประกอบหนังสือ จากผลงานชื่อ ข้างหลัง, Love Tree, Pink Moon  ตามโครงการ "Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก" ประจำปี 2550  จัดโดย บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด ได้รับเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551

 
ชื่อ-สกุล : นายศาสตราวุธ ศิลปอนันต์
อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคว้าถ้วยพระราชทานฯ ในการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นระดับประเทศ
รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ในการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นระดับประเทศ  ในโครงการ   “M-150 TV Creation 2009 (ขาดไฟฟ้า ขาดโอกาส)”  โดยได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษา   30,000 บาท  โดยมีการประกาศผลและมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  ณ   ลานเซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานครฯ

 
ชื่อ-สกุล:นางสาวผุสรา กิ่งแก้ว  นางสาวรชดาวรรษ์ พิทักษ์ธานิน  นายวิทยา  อัครรุ่งเรืองกุล   นายพุฒิพงศ์  พงศ์วนศักดิ์
นางสาว ปภัสสร   โพธิ์ศรี  และนายวิพุธพงศ์   จำนงสุข
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง ผศ.ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ  อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
 
นายนราพัฒน์ แสงปัดสา ได้รับทุนศึกษาต่อโท-เอก 4 ปี (เป็นผู้ช่วยวิจัย)
ภาควิชา Computer Science,University of Tennessee และรับรางวัล Out Standing Paper Award ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.ธรา อั่งสกุล
 
ปีการศึกษา 2550
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย จากผลงานเรื่อง "ไปเลือกตั้งกันเถอะ" ภายใต้หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์...แอนิเมชั่นสร้างประชาธิปไตย" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550
 
ชื่อ-สกุล : นายธวัชพงษ์ พิทักษ์ นางสาวเป็นหนึ่ง ศรีสุภาพ และนางสาวพัชรีวรรณ อินทะมาตย์ (ทีม Happy Together)
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
์รางวัลชมเชย ภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย จากผลงานเรื่อง "4 ภาคร่วมใจไปเลือกตั้ง" ภายใต้หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์...แอนิเมชั่นสร้างประชาธิปไตย" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550
 
ชื่อ-สกุล : นายเชษฐา สุริยะวิวัฒนานนท์ นางสาวพิชชา คณาศรีนุวัติ และนางสาวรัตนาวลี โชตินอก (ทีม We Love Thailand)
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
์รางวัลชมเชย ภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย จากผลงานเรื่อง "หนึ่งเสียง หนึ่งความเจริญ" ภายใต้หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์...แอนิเมชั่นสร้างประชาธิปไตย" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550
 
ชื่อ-สกุล : นายสุริโย ตาไธสง นายชยพัทธ์ กิตติโชติพันธุ์ และนางสาวสุณีย์ โจมรัมย์ (ทีม Auspicius Day)
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
์รางวัลชมเชย ภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย จากผลงานเรื่อง "เรารักประเทศไทย" ภายใต้หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์...แอนิเมชั่นสร้างประชาธิปไตย" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550
 
ชื่อ-สกุล : นางสาววสุธา คำกุ้ม  นางสาวนันทพร ศิธรกุล  นางสาวสุรัสวดี มณีวงษ์  นางสาวบงกช ทองอยู่  และนายศราวุฒิ จำจด
               (ทีม Animazing)
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
์รางวัลชมเชย ภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย จากผลงานเรื่อง "รักษ์ประชาธิปไตย" ภายใต้หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์...แอนิเมชั่นสร้างประชาธิปไตย" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550
 
ชื่อ-สกุล : นายมงคล ธัญญผลพลากร  นางสาวกิตติกา ช่อสูงเนิน  นางสาวจริยาพร สุริรัมย์  นางสาววาสนา ฉิมนา
               และนางสาววรรณปนาถ เขียมรัมย์ (ทีม The Kids)
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่น หัวข้อ "เรียนบัญชี e-learning ไม่ยากเพียงแค่คลิก" จัดโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550
 
ชื่อ-สกุล : นายธวัชพงษ์ พิทักษ์  นางสาวเป็นหนึ่ง ศรีสุภาพ  และนางสาวอรอนงค์ นวลจันทร์
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
 
ปีการศึกษา 2549
รางวัลชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษา (เดี่ยว) หมวดประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี สันทนาการ(ดนตรี กีฬา ท่องเที่ยว) จากผลงานเรื่อง "คู่มือท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว...สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน" การประกวดการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ตามโครงการ "เทคนิคการสร้างสรรค์ E-Book ครั้งที่ 2" จัดการประกวดโดย สำนักงาน อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549
 
ชื่อ-สกุล : นายธวัชพงษ์ พิทักษ์
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษา (ทีม) หมวดประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี สันทนาการ(ดนตรี กีฬา ท่องเที่ยว) จากผลงานเรื่อง "หนูสงสัยว่า ปลามาจากไหน" การประกวดการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ตามโครงการ "เทคนิคการสร้างสรรค์ E-Book ครั้งที่ 2" จัดการประกวดโดย สำนักงาน อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549
 
ชื่อ-สกุล : น.ส.ศศิรดีแดงภักดี  น.ส.ศศิภา พันธุ์วิชัย และ น.ส.ดารารัตน์ อินทะปัญญา
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลชมเชย ประเภทอุดมศึกษา (ทีม) หมวดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร จากผลงานเรื่อง "zodiac จักรราศี" (รางวัลสูงสุดในกลุ่ม) การประกวดการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ตามโครงการ "เทคนิคการสร้างสรรค์ E-Book ครั้งที่ 2" จัดการประกวดโดย สำนักงาน อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549
 
ชื่อ-สกุล : น.ส.วัสมน สุขสมพงษ์  น.ส.สุภัสสร เดชสัจจา และ น.ส.อรสิริ อิ่มสุวรรณ
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลชมเชยจากการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในงาน "เที่ยวโคราช ด๊ะดาดของดี" ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
 
ชื่อ-สกุล : น.ส.ลักขณา โชคสกุลทรัพย์
อ.ที่ปรึกษา : -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมปฏิบัติการ " สายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 4 วันที่ 1- 4 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อ.เมือง จ.อยุธยา
 
ชื่อ-สกุล : น.ส. เกตแก้ว งัดสันเทียะ และ น.ส.ณัฎฐิกา เพ็ชรเกราะ์
อ.ที่ปรึกษา : คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลชนะเลิศขบวนแห่ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2549 และ รางวัลชนะเลิศการประกวดนางนพมาศ   ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2549
 
ชื่อ-สกุล : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ  น.ส.ตระการตา นัยสันทัด
อ.ที่ปรึกษา : -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลเหรียญทอง ในรุ่นพินเวท ในการแข่งขัน "นครขอนแก่นเทควันโด ทัวร์นาเมนท์" ชิงถ้วย ฯพณฯ นายกสุรยุทธ์ จุลานนท์  และ รางวัลเหรียญทองแดง ในรุ่นฟลายเวทใ นการแข่งขัน "นครขอนแก่นเทควันโด ทัวร์นาเมนท์" ชิงถ้วย ฯพณฯ นายกสุรยุทธ์ จุลานนท์

 
ชื่อ-สกุล : นางสาวญาดา บัวจันทร์ และ นายธีระ พรบุญ
อ.ที่ปรึกษา : อ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลชนะเลิศ  การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน คุณค่าจากมุมมองคนรุ่นใหม่" จัดโดยห้องไทยศึกษานิทัศน์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท  เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม 2549
 
ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎา สื่อกลาง และ นายเขตขันต์ สีตะธนี
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำขวัญรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย จัดโดยโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรใน มทส ส่วนกิจการนักศึกษา เมื่อ 29 กันยายน2549
 
ชื่อ-สกุล : นายทัพไทย ทิพยเนตร
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์ มอบให้โดยศูนย์เยาวชนสุรนารีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องในวัน เยาวชนแห่งชาติ โดยมีพิธีมอบรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549
 
ชื่อ-สกุล : นาย ปองพล สุคนธนิตยกุล
อ.ที่ปรึกษา : ส่วนกิจการนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดคำขวัญเศรษฐกิจพอเพียง และรางวัลชมเชยการประกวดเรียงความชีวิตนักศึกษากับเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยส่วนกิจการนักศึกษา และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เมื่อสิงหาคม 2549
 
ชื่อ-สกุล : นายภัยมณี แก้วสง่า
อ.ที่ปรึกษา : ผศ. หนึ่งหทัย ขอผลกลาง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบโฮมเพจของเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจ- อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549  
 
ชื่อ-สกุล : นายธวัชพงษ์ พิทักษ์
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด ทุนที่ได้รับคือ ทุนสนับสนุนการศึกษา- และซื้ออุปกรณ์  เป็นมูลค่า 4,000 บาท
 
ชื่อ-สกุล : นายธเนศ บุญญเศรษฐกุล
อ.ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา โกรดิ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลที่ 2 (ไม่มีรางวัลชนะเลิศ) จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2549 ด้านซอฟต์แวร์ ประเภทนักศึกษา Beauty Design by Yourself  ของมหาวิทยาลััยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวขนิษฐา มาประจง  นางสาวชุติมา วุฒิเขตร์  และ นางสาวเมธิรา เบญจพลกุล
อ.ที่ปรึกษา : อ. สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลผลงานยอดนิยมจากงานตลาดนัดอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2549
 
ชื่อ-สกุล : นายสุทธิพงษ์์ พรวิริยะทรัพย์
อ.ที่ปรึกษา : อ. สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลชมเชย โครงการห้องสมุดในฝัน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือน กรกฎาคม 2549

 

ชื่อ-สกุล : นายภาสกร ชัมพูนทะม, นายณัฐพล พฤกษเกษร, นายปรัชญ์ สุระโคตร,
               นางสาวเมธวดี กรองโพธิ์, นางสาววจีพร โพธิ์สามารถ, นางสาวสมฤทัย พันธุ์ใย

อ.ที่ปรึกษา : คุณสุภารักษ์ เมินกระโทก และ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ในงาน E-SAAN Animation and Multimedia 2006 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2549
 

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิวรักษ์ โชติธรรมวาทิน, นายอัครพล ด่านทองหลาง, นายธวัชพงษ์ พิทักษ์, นางสาวเป็นหนึ่ง ศรีสุภาพ,
               นายสราธิป สารวุฒิวรรณ, นายโอภาส ภูครองนาค, นายชิตพล หนูบรรจง, นายธเนศ บุญญเศรษฐกุล,
               นางสาวโสรยา บัวแก้ว, นายเทวฤทธิ์ พันธุ์เพียร, นางสาวฉัตรแก้ว ศรีวงศ์

อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย จัดโดยเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2549
 

ชื่อ-สกุล : นายปฐวี มีสวัสดิ์

อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล  อ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง  อ.นรินทร ฉิมสุนทร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ใน Digital Arts Gallery งาน Thailand Animation and Multimedia 2006 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2549
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิวรักษ์ โชติธรรมวาทิน, นายอัครพล ด่านทองหลาง, นายธวัชพงษ์ พิทักษ์, นายชิตพล หนูบรรจง,
               นายเทวฤทธิ์ พันธุ์เพียร, นางสาวฉัตรแก้ว ศรีวงศ์
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
 
ปีการศึกษา 2548
1 ใน 20 ของผู้เข้าประกวดทั่วประเทศจากการประกวด "Thai Fantasy : แอนิเมชั่นไทย ตระการตาสู่แอนิเมชั่นโลก" ในโครงการ My Portfolio Contest การประกวดกราฟิกและแอนิเมชั่น จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริม- อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนิตยสารเมนู คอมพิวเตอร์ไอเดีย
 
ชื่อ-สกุล : นายอัครพล ด่านทองหลาง
อ.ที่ปรึกษา : คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนางนพมาศชุมชน ประจำปี 2548 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิรดี แดงภักดีี
อ.ที่ปรึกษา : -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ รับเงินรางวัล 4,000 บาท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 จากคำขวัญที่ว่า " สิทธิเสรีภาพในชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน"
 
ชื่อ-สกุล : นายธรรมรัตน์ เรียนชอบ
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ในการแข่งขัน มินิมาราธอน 20 ปี ลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2548
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวมนัสวี สอนเมือง
อ.ที่ปรึกษา : -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายในการเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (5th Thailand Innovation Awards 2005) สาขา "สื่อสารวิทยาศาสตร์" ซึ่งมีทีมจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศร่วมเข้าค่ายรับการอบรม เมื่อวันที่ 27 – 31กรกฎาคม 2548
 
ชื่อ-สกุล : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 1 เพื่อค้นหาเยาวชนร่วมเรียนรู้การบริหารงานของรัฐบาลและเป็นเครือข่าย โฆษกรุ่นเยาว์ จัดโดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี โดยเข้ารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
 
ชื่อ-สกุล : นายโอภาส ภูครองนาค และ นายภาสกร ชัมพูนทะ
อ.ที่ปรึกษา : ผศ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง และ อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ไม่มีรางวัลชนะเลิศ) จากการส่งผลงานเว็บไซต์เข้าประกวดใน "การประกวดเว็บไซต์เชิดชู สุนทรภู่" ซึ่งจัดประกวดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเดือนมิถุนายน 2548
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวเมธิรา เบญจพลกุล, นางสาวชุติมา วุฒิเขตร์ และ นางสาวสิริรัตน์ อัศวินชัย
อ.ที่ปรึกษา : อ.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการประกวดเนื่องจากไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแอนิเมชั่น งาน IT KORAT หัวข้อ "ท่องเที่ยวโคราช" ความยาวไม่เกิน 2 นาที จัดโดยความร่วมมือขององค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA), ชมรมไอทีโคราช, บริษัทมอร์ ครีเอชั่น จำกัด และเทคโนธานี เมื่อเดือนมิถุนายน 2548

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบอีการ์ด (E-card) ในการร่วมกิจกรรม TT&T Junior Webmaster and Web Programmer Camp โดยการจัดของเทคโนธานี เมื่อเดือนเมษายน 2548

- เป็นผู้ออกแบบจดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ สุรนารีเกมส์ ออกแบบสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยครบรอบ 15 ปี มทส
 
ชื่อ-สกุล : นายธวัชพงษ์ พิทักษ์
อ.ที่ปรึกษา : อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปีการศึกษา 2547
ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2547 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตติมา ทวาเรศ
อ.ที่ปรึกษา : ผศ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง และ อ.สรชัย กมลลิ้มสกุล
 
ปีการศึกษา 2545
ได้รับรางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 4,000 บาท และรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,500 บาทตามลำดับ จากการประกวดเขียนบทความ เรื่อง "ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของนิสิตนักศึกษาต่อการเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันในกำกับของรัฐ หรือนอกระบบราชการ" จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉรียา พานใหม่ และ นางสาวธนิกา วงศ์พิทักษ์
อ.ที่ปรึกษา : อ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลจากงานประเพณีลอยกระทงชุมชน ประจำปี 2545 ประเภทชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่, รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนางนพมาศ โดยนางสาวพลารัตน์ มีบุญ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงประเภทสวยงาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ซึ่งจัดโดย สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี และองค์การนักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองจะบก ปรุใหญ่ ไชยมงคล สุรนารี และ สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์กลาง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545
 
ชื่อ-สกุล : นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ที่ปรึกษา : -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่และเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10 วัน (ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2545) จากการประกวดโครงงานมหาวิทยาลัยน้ำหารสอง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย และพลังงานร่วมกับบริษัท เจเอสแอล จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545
 
ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ สนศิริ
อ.ที่ปรึกษา : ผศ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท จากการประกวดโครงงานมหาวิทยาลัยน้ำหารสอง จัดโดยสำนักงานคณะ กรรมการนโยบายและพลังงาน ร่วมกับบริษัท เจเอสแอล จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจรัตน์ แสนพรม
อ.ที่ปรึกษา : อ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลชมเชยในแข่งขันโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Innovation Awards 2002) ซึ่งมีสถาบัน/ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 สถาบัน 14 ทีม จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์/กองทุนพัฒนานวัตกรรม, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, The German Technical Cooperation และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2545
 
ชื่อ-สกุล : ทีมนักศึกษา
อ.ที่ปรึกษา : อ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ, อ.ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์, อ.ดร.นฤมล รักษาสุข
 
ปีการศึกษา 2544
ได้รับรางวัลแผ่นพับชมเชย โดยได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จากโครงการประกวดแผ่นพับวิธีปฏิบัติ "เสริมสร้างนิยมไทย ร่วมใจประหยัด (เงินตราต่างประเทศ)" จัดโดยกระทรวงการคลัง และโรงงานยาสูบ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2544
 
ชื่อ-สกุล : นายรงค์ศิลป์ ดำรงศิลป์
อ.ที่ปรึกษา : อ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
 
ปีการศึกษา 2543
ได้รับรางวัลที่ 2 โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากนายรูเบนส์ ริคูเพอโร เลขาธิการอังค์ถัด พร้อมทุนเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการ UNCTAD นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์จากการประกวดโครงการบทความเพื่อประชา สัมพันธ์การประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 10 (UNCTAD X) หัวข้อ "สู่ศตวรรษใหม่แห่งความร่วมมือด้าน การค้าและการพัฒนา" จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักแถลงข่าวแห่งสหประชาชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ - สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2543
 
ชื่อ-สกุล : นายอาคม งิมสันเทียะ
อ.ที่ปรึกษา : อ.นรินทร ฉิมสุนทร
 
ปีการศึกษา 2542
ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ และรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จากนายกรัฐมนตรีพร้อมเงินรางวัลสำหรับรางวัลดีเด่นระดับชาติ จำนวน 20,000 บาท และรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ) จำนวน 12,500 บาท จากการประกวดบทความเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ" จัดโดยทบวง มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542
 
ชื่อ-สกุล : นายทรงพันธ์ เจิมประยงค์
อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กริช สืบสนธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดบทประพันธ์ ประเภทเรื่องสั้น เรื่อง "เปลือก" พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จัดโดยชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวมณีรัตน์ สาลิกา
อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร. กริช สืบสนธิ์