ผลการประกวดโครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ ปีที่ 6

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่

นางสาวจุฑารัตน์ โฉมสันเทียะ โรงเรียนมหิศราธิบดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวสุรีย์พร โพธิ์ช่วย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาววัลยา โคกโพธิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่

 • นางสาวอาทิตยา คงอุ่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 • นางสาวสุนิษา ปัญญะคติ โรงเรียนปากช่อง
 • นางสาวสุปาณี ขวัญจันทึก โรงเรียนบุญวัฒนา


รางวัลนักจัดรายการวิทยุฯ

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่

นายศิวณัฐ แสงรัตนพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวเพลงนรินทร์ หมายดี โรงเรียนชุมพวงศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวอิศรา เหล่าพิลัย โรงเรียนบุญวัฒนา

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่

 • นายเนรมิต ศรีลอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 • นางสาวสุกัญญา ประดาพล โรงเรียนกัลยาณวัตร
 • นาวสาวฐิติมา เปรี้ยวกระโทก โรงเรียนผดุงนารี

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่

- ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล -

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นายอุดมศักดิ์ บัวสำราญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวอรทัย นิสัยเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่

 • นางสาวมณฑินี สุวรรณทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • นางสาวนรีรัตน์ ชุ่มจิตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี


รางวัลนักจัดรายการวิทยุฯ

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่

นายจักรพงษ์ วิเศษพันธ์พงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวอรทัย นิสัยเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวเกษศิรินทร์ บุญราช มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่

 • นายธงชัย ดวงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 • นางสาวอภิมล กิจสมัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • นางสาวดลฤดี สังข์วิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี