เงื่อนไขการสมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัครส่งผลงานเข้าประกวด

นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ทั้งภาครัฐและเอกชน

ขั้นตอนและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสมัครเป็นทีม โดยมีผู้ร่วมทีมตั้งแต่ 2-4 คนต่อ 1 ทีม ผู้ร่วมทีมจะต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน นักเรียนแต่ละคนสามารถเข้าร่วมทีมได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น และแต่ละโรงเรียนสามารถ สมัครได้มากกว่า 1 ทีม ทั้งนี้ ผู้สมัครควรจะต้องมีความความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยแต่ละทีมมีอาจารย์ผู้ควบคุมได้ไม่เกิน 2 ท่าน
 2. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจัดทำข้อเสนอ (Proposal) พร้อมกับรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องที่จัดทำ พร้อมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับ โดยพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 หน้า เพื่อส่งมาให้คณะกรรมการพิจารณา ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเรื่องที่จะส่งเข้าประกวดได้เพียง 1 เรื่องภายใต้แนวคิดที่กำหนด ในการพิจารณาของคณะกรรมการนี้จะพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการจัดทำ ความน่าสนใจของเนื้อหาที่นำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ (Proposal) ได้ที่ https://goo.gl/T62yfD
 3. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่ง รายชื่อ-นามสกุลของสมาชิกภายในทีม ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ในการติดต่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ พร้อมกับรายละเอียดข้อเสนอ (Proposal) ของเรื่องที่จะส่งเข้าประกวดมาที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งผ่านทางเว็บไซต์ https://goo.gl/YqnpJ5
 4. ผู้จัดการประกวดจะจัดการอบรมเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาผลงานให้แก่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ โดยผู้เข้าอบรมแต่ละทีมจะต้องแยกสมาชิกในทีมออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเข้าอบรมใน 2 ห้อง ได้แก่ 1) ห้องอบรมความเป็นจริงเสริม โดยใช้โปรแกรม Unity และ 2) ห้องอบรมการสร้างภาพ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Maya
 5. ภายหลังการฝึกอบรม ผู้เข้าประกวดจะต้องพัฒนาและส่งผลงานตามข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ พร้อมทั้งไฟล์วีดิทัศน์การนำเสนอผลงาน อัตราส่วน 16:9 ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1280×720 ความยาวไม่เกิน 5 นาที  ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการในรอบนี้จะพิจารณาจากด้านเนื้อหา ด้านความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ และด้านคุณภาพของชิ้นงาน
 6. หากตรวจพบว่านำผลงานหรือโมเดลของผู้อื่น ไม่ว่าจากบุคคลหรือเว็บไซต์มาใช้ในงานจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. ด้านคุณภาพของชิ้นงาน 40 คะแนน (ความสมบูรณ์ เทคนิค ความซับซ้อน)
 2. ด้านเนื้อหา 30 คะแนน (ความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหากับหัวข้อที่กําหนด)
 3. ด้านความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
  (การออกแบบองค์ประกอบศิลป์ เช่น รูปร่าง หรือ การใช้สี)

การตัดสิน

 1. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้
 2. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถนำไปใช้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะตกเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และไม่ส่งผลงานกลับคืน
 4. ห้ามนำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดแล้วมาส่งประกวดในครั้งนี้อีก และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น หากพบว่ามีการนำผลงานและ/หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่นมาส่ง ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
 6. ผลงานที่ส่งต้องเป็นของกลุ่มนักเรียนทำกันโดยลำพัง คณาจารย์เป็นได้เพียงที่ปรึกษา หากกรรมการมีข้อสงสัยใด ๆ จะดำเนินการตรวจสอบต่อไป หากตรวจพบว่านำผลงานหรือโมเดลของผู้อื่น ไม่ว่าจากบุคคลหรือเว็บไซต์มาใช้ในงานจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ส่งข้อเสนอผลงานทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
 2. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอผลงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2560
 3. การอบรมให้กับผู้ส่งข้อเสนอผลงานที่ผ่านการพิจารณา วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
 4. ส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561
 5. ประกาศผลงานที่ผ่านการพิจารณา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
 6. นำเสนอผลงานและมอบรางวัล ภายในวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561
    (จะกำหนดวันที่แน่นอนในภายหลัง)

เงินรางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลป็อปปูล่าโหวต (Popular Vote) จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร