เงื่อนไขการสมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัครส่งผลงานเข้าประกวด

นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ขั้นตอนและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสมัครเป็นทีม โดยมีผู้ร่วมทีมตั้งแต่ 2-3 คนต่อ 1 ทีม ผู้ร่วมทีมจะต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน นักเรียนแต่ละคนสามารถเข้าร่วมทีมได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น และแต่ละโรงเรียนสามารถ สมัครได้มากกว่า 1 ทีม ทั้งนี้ ผู้สมัครควรจะต้องมีความความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยแต่ละทีม มีอาจารย์ผู้ควบคุมได้ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ทีม
 2. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจัดทำข้อเสนอ (Proposal) พร้อมกับรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องที่จัดทำ พร้อมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับ โดยพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 หน้า เพื่อส่งมาให้คณะกรรมการพิจารณา ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเรื่องที่จะส่งเข้าประกวดได้เพียง 1 เรื่องภายใต้แนวคิดที่กำหนด ในการพิจารณาของคณะกรรมการนี้จะพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการจัดทำ ความน่าสนใจของเนื้อหาที่นำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ (Proposal) ได้ที่ http://bit.ly/2zEdDNj
 3. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่ง รายชื่อ-นามสกุล และ Facebook ID ของสมาชิกภายในทีม ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ในการติดต่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ พร้อมกับรายละเอียดข้อเสนอ (Proposal) ของเรื่องที่จะส่งเข้าประกวดมาที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งผ่านทางเว็บไซต์ (เท่านั้น)  http://bit.ly/2Fa0RMo
 4. ผู้จัดการประกวดจะจัดการอบรมเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาผลงานให้แก่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ
 5. ภายหลังการฝึกอบรม ผู้เข้าประกวดจะต้องพัฒนาและส่งผลงานตามข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ พร้อมทั้งไฟล์วีดิทัศน์การนำเสนอผลงาน อัตราส่วน 16:9 ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1280×720 Pixcel ความยาวไม่เกิน 5 นาที  ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการในรอบนี้จะพิจารณาจากด้านเนื้อหา ด้านความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ และด้านคุณภาพของชิ้นงาน
 6. หากตรวจพบว่านำผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าจากบุคคลหรือเว็บไซต์มาใช้ในงานจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด
 7. หากตรวจพบว่าผลงานที่ส่งมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะไม่รับพิจารณา

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. ด้านคุณภาพของชิ้นงาน 40 คะแนน (ความสมบูรณ์ เทคนิค ความซับซ้อน)
 2. ด้านการประยุกต์ใช้งาน 30 คะแนน (ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานได้จริง และสอดคล้องกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะ)
 3. ด้านความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน (การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ การใช้สี ตัวอักษร รูปภาพ สัญลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์)

การตัดสิน

 1. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้
 2. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถนำไปใช้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะตกเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และไม่ส่งผลงานกลับคืน
 4. ห้ามนำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดแล้วมาส่งประกวดในครั้งนี้อีก และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น หากพบว่ามีการนำผลงานและ/หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่นมาส่ง ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
 6. ผลงานที่ส่งต้องเป็นของกลุ่มนักเรียนทำกันโดยลำพัง คณาจารย์เป็นได้เพียงที่ปรึกษา หากกรรมการมีข้อสงสัยใด ๆ จะดำเนินการตรวจสอบต่อไป หากตรวจพบว่านำผลงานหรือโมเดลของผู้อื่น ไม่ว่าจากบุคคลหรือเว็บไซต์มาใช้ในงานจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด

 

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ส่งข้อเสนอผลงานทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
 2. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอผลงาน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2561
 3. การอบรมให้กับผู้ส่งข้อเสนอผลงานที่ผ่านการพิจารณา วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค 2561
 4. ส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 5. ประกาศผลงานที่ผ่านการพิจารณา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 6. นำเสนอผลงานและมอบรางวัล ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เงินรางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลป็อปปูล่าโหวต (Popular Vote) จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร