เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ “บันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ปีที่ 10”

หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลเห็นสมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ โดยจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และมีแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย และส่งเสริมผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทางด้านนี้อย่างจริงจัง

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทและกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  จนเกิดคำว่า “สังคมแห่งข้อมูล” ซึ่งหมายถึงสังคมที่มีการนำสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ มาช่วยดำเนินกิจกรรมทั้งของตนเอง องค์กร สังคม และชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ก้าวทันการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้ในการแสดงผลข้อมูลให้มีความน่าสนใจ ซึ่งเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Application) เป็นเทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่งที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การแพทย์ การศึกษา และการพาณิชย์ ดังนั้น ผู้จัดโครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว : บันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ปีที่ 10” จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการประกวดจัดทำ โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ภายใต้แนวคิด เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถของเยาวชนไทย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการ “บันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ปีที่ 10” มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคของการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคต โดยการดำเนิน การของโครงการฯ นี้เป็นการประกวดจัดทำโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ภายใต้แนวคิด “เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ซึ่งอาจประกอบด้วยแนวคิดย่อย เช่น Smart Health, Smart Farming, Smart Home, Smart Energy, Smart Society, Smart Office และ Smart Mobility, Smart Governance, Smart Education เป็นต้น