เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว : บันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ปีที่ 9”

หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลเห็นสมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ โดยจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และมีแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย และส่งเสริมผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทางด้านนี้อย่างจริงจัง

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทและกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  จนเกิดคำว่า “สังคมแห่งข้อมูล” ซึ่งหมายถึงสังคมที่มีการนำสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ มาช่วยดำเนินกิจกรรมทั้งของตนเอง องค์กร สังคม และชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ก้าวทันการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้ในการแสดงผลข้อมูลให้มีความน่าสนใจ ซึ่งเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  (Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่งที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถนำไปใช้บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ โดยทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ด้านศิลปะ การแพทย์ การศึกษา และการพาณิชย์  ดังนั้น ผู้จัดโครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว : บันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ปีที่ 9” จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการประกวดจัดทำภาพ 3 มิติของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศิลปกรรมของอีสานใต้ โดยประยุกต์ใช้งานเข้ากับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถของเยาวชนไทย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว : บันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ปีที่ 9” มุ่งเน้นการส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคของการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคต โดยการดำเนินการของโครงการฯ นี้เป็นการประกวดจัดทำการสร้างภาพ 3 มิติผ่านความเป็นจริงเสริม (3D Creation via Augmented Reality)  ภายใต้แนวคิด: “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศิลปกรรมอีสานใต้”

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *