สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นเลิศในด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผสานกับภาษาและวัฒนธรรม และสร้างบัณฑิตที่รู้ชัด ปฏิบัติได้ ที่มีฐานคิดของความเป็นผู้ประกอบการในระดับประเทศ

สาขาวิชา/สถานวิจัย

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

เข้าสู่เว็บไซต์

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

เข้าสู่เว็บไซต์

หลักสูตรสหกิจศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

สถานวิจัย

เข้าสู่เว็บไซต์